در انبار موجود نمی باشد
۶۶,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

ماهی شوریده

۷۴,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

ماهی شانک

۵۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

ماهی کپور

۶۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

ماهی بیاح

۴۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

میگو چنگو (صادراتی)

۱۸۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

میگو (پاک شده)

۵۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ماهی، میگو و خاویار

ماهی قزل آلای شهرکرد

۷۵,۰۰۰ تومان